Tess Parks 1 - Soho London 10:04:17 | [Chris Almeida].jpg
4.jpg
Chris Almeida - RED .jpg
Tei Shi 2 - Moth Club London 01:03:17 | [Chris Almeida].jpg
Nina.jpg
3.jpg
Karina Portfolio--2.jpg
blackjacks 7© chris almeida 2016.jpg
IMG_6096 good.jpg
Stella Donnelly 2 - The Lexington London 09:05:18 | [Chris Almeida].jpg
Helena 1 © Chris Almeida.jpg
Alex.jpg
Oui Love Songe 1 - Birthdays Dalston London 09:03:17 | [Chris Almeida].jpg
Yassassin 1 © Chris Almeida.jpg
blackjacks 6© chris almeida 2016.jpg
LA Witch .jpg
1. Jevon - London 11:07:18 | [Chris Almeida].jpg
Float B Web Res @ Chris Almeida.jpg
prev / next